YARDIM
KULLANICI SÖZLEŞMESİ

SÖZ VE KANIT  KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

Söz ve Kanıt Kullanıcı sözleşmesi (Bundan sonra sözleşme olarak anılacaktır) wwww.sozvekanit.com sahibi ile söz ve kanıt’a  üye olacak internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

 

1-      Sozvekanit.com üyelerine tezlerini sunup kanıtlamayı ve toplumu aydınlatmayı veya sunulan tezlere karşı antitez sunup bilgi kirlenmelerinin önüne geçmesini sağlayan ortamı sunan sosyal network servisidir.

2-      Kullanıcı, sozvekanit.com’a üye olarak bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.

3-    Kullanıcı, sozvekanit.com’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, diğer kullanıcılar tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

4-      Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz

5-      Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür

6-      Kullanıcı, site sahibinin dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda site sahibinden hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

7-      üyeler tarafından 1 (bir) yıl boyunca işletilmeyen, 1 (bir) yıl boyunca sozvekanit.com’a yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, üyelik hesaplarını- siteleri silebilir.

8-      sozvekanit.com alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar söz ve kanıt’a aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik hesaplarının-sitelerin alt alan adları farklı üyelerce kullanılabilir.

9-      sozvekanit.com'da herkese açık alanlara ya da  yada herhangi bir şahsa yönelik tehdit rahatsız etme taciz ve hakaret edilen içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra sozvekanit.com tarafından üyelikten çıkarılabilecek veya istenmesi durumunda bilgileri 3.şahıslarla paylaşılabilcektir.

10-  sozvekanit.com’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, sozvekanit.com’a üyeler tarafından girileceği gibi sozvekanit.com editörleri tarafından da girilebilecektir.

11-  . sozvekanit.com’a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından sozvekanit.com’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

12-  sozvekanit.com’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, sozvekanit.com’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, sozvekanit.com’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz

13-  Kullanıcı, sozvekanit.com'a gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir

14-   Kullanıcı, sozvekanit.com tarafından talep edilmeden ve/veya sozvekanit.com’dan yazılı onay almaksızın ve/veya sozvekanit.com ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın sozvekanit.com’da reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez.

15-  sozvekanit.com’a üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.

16-  Sozvekanit.com, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal sozvekanit.com ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.

17-   Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin sozvekanit.com’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve  sozvekanit.com’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; sozvekanit.com tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

18-   Sozvekanit.com, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, sozvekanit.com’u kullanırken ya da sozvekanit.com’a üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, sozvekanit.com’da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya söz ve kanıtın sahibinin gerekli görmesi halinde sozvekanit.com’u kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda site sahibinin ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

19-   Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere sozvekanit.com’da yer alan tüm içerikler ile söz ve kanıt markası ve sozvekanit.com alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları söz ve kanıtın sahibine aittir veya sozvekanit.com tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler söz ve kanıt sahibinden izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; söz ve kanıt sahibi tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

20-   Kullanıcı, sozvekanit.com’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını sozvekanit.com’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmektedir.

21-  Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı sozvekanit.com’un ve site sahibinin uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

22-  Site sahibiğ, sozvekanit.com’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı site sahibinin sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple site sahibinden hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür

23-  Site sahibi, sozvekanit.com’un hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.

24-  Site sahıbının veya site sahibinin hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, site sahibinin sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir

25-  Kullanıcı’nın sozvekanit.com’a verdiği bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak site sahibine verdiği veya site sahibinin erişimine onay verdiği bilgilerdir. Site sahibi, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak site sahibi, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.

26-  Site sahibi, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber site sahibi tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde site sahibinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

27- Site sahibi, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.

28-  Kullanıcı, sozvekanit.com’u ziyaret ettiği süre boyunca site sahibi, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.

29- Site sahibi, zaman zaman sozvekanit.com’a, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları site sahibinin kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak site sahibinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak site sahibinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

30-  Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

31- Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı'nın sozvekanit.com'a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı'nın sozvekanit.com'a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini site sahibine info@sozvekanit.com’a yazılı olarak bildirecektir.. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın site sahibine bildirdiği adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

32- Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır

33- Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

34- Bu Sözleşme, sozvekanit.com’a yeni özellikler eklendikçe veya sozvekanit.com Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir